最新新闻

岚图胡想家开启预售 预售价38万元起

岚图胡想家开启预售 预售价38万元起

日前,行车视野从岚图汽车官方获悉 ,岚图胡想家现已经开启预售。此中 ,七座版车型预售价38-48万元,四座版车型预售价60万元起 。

外不雅方面,胡想家接纳了极端奢华的设计气势派头 ,前脸为年夜尺寸镀铬直瀑式中网,双侧则是柳叶形犀利的LED年夜灯,尽显霸气 。此外 ,新车还将提供双色车身选项,更能表现其定位。

尾部方面,胡想家的尾灯设计极其精巧 ,内部由多条L型灯带构成,辨识度相称高。尺寸方面,新车长宽高别离为5315/1980/1810妹妹 ,轴距3200妹妹 。

内饰方面,胡想家提供了贯串式三连屏,科技感无需多言。此外 ,新车的用料、配色 、做工也相称精细精美 ,很有游艇的视觉不雅感。

​ 动力方面,胡想家提供纯电动版以及增程式混动版两种动力供消费者选择 。此中,增程版车型搭载1.5T增程器以及先后双机电 ,前/后机电最年夜功率别离为130/160千瓦;纯电版车型搭载先后双机电,最年夜功率均为160kW,最高车速200km/h。

明博体育-明博体育官网
【读音】:

rì qián ,háng chē shì yě cóng lán tú qì chē guān fāng huò xī ,lán tú hú xiǎng jiā xiàn yǐ jīng kāi qǐ yù shòu 。cǐ zhōng ,qī zuò bǎn chē xíng yù shòu jià 38-48wàn yuán ,sì zuò bǎn chē xíng yù shòu jià 60wàn yuán qǐ 。

wài bú yǎ fāng miàn ,hú xiǎng jiā jiē nà le jí duān shē huá de shè jì qì shì pài tóu ,qián liǎn wéi nián yè chǐ cùn dù gè zhí bào shì zhōng wǎng ,shuāng cè zé shì liǔ yè xíng xī lì de LEDnián yè dēng ,jìn xiǎn bà qì 。cǐ wài ,xīn chē hái jiāng tí gòng shuāng sè chē shēn xuǎn xiàng ,gèng néng biǎo xiàn qí dìng wèi 。

wěi bù fāng miàn ,hú xiǎng jiā de wěi dēng shè jì jí qí jīng qiǎo ,nèi bù yóu duō tiáo Lxíng dēng dài gòu chéng ,biàn shí dù xiàng chēng gāo 。chǐ cùn fāng miàn ,xīn chē zhǎng kuān gāo bié lí wéi 5315/1980/1810mèi mèi ,zhóu jù 3200mèi mèi 。

nèi shì fāng miàn ,hú xiǎng jiā tí gòng le guàn chuàn shì sān lián píng ,kē jì gǎn wú xū duō yán 。cǐ wài ,xīn chē de yòng liào 、pèi sè 、zuò gōng yě xiàng chēng jīng xì jīng měi ,hěn yǒu yóu tǐng de shì jiào bú yǎ gǎn 。

​ dòng lì fāng miàn ,hú xiǎng jiā tí gòng chún diàn dòng bǎn yǐ jí zēng chéng shì hún dòng bǎn liǎng zhǒng dòng lì gòng xiāo fèi zhě xuǎn zé 。cǐ zhōng ,zēng chéng bǎn chē xíng dā zǎi 1.5Tzēng chéng qì yǐ jí xiān hòu shuāng jī diàn ,qián /hòu jī diàn zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 130/160qiān wǎ ;chún diàn bǎn chē xíng dā zǎi xiān hòu shuāng jī diàn ,zuì nián yè gōng lǜ jun1 wéi 160kW,zuì gāo chē sù 200km/h。

Leave A Comments


友情链接: